Általános szerződési feltételek

 1. Szolgáltató adatai

Név: Villa Harmónia Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 28.

Cégjegyzékszám: 13-09-131176 – nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14235982-2-13

NTAK regisztrációs szám: EG20004874

E-mail cím: foglalas@villaharmonia.hu

Telefonszám: +36 (30) 154-6660

Bank: OTP Bank Nyrt

Bankszámlaszám: 11742087-24271325

 1. Általános szabályok

2.1.    Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2.    Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal

 1. Szerződő fél

3.1.    A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2.    Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (a továbbiakban:Felek).

3.3.    Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (a továbbiakban:Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 1. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1.    A Vendég szóban, vagy írásban (beleértve az e-mailt is) megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltatóajánlatot küld.
Az ajánlat elküldésétől Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn, az időpont lejártát követően a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2.    A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.

4.3.    A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4.    A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 1. Árak

5.1.    A panzió szobaárai a Szolgáltató weboldalán (www.villaharmonia.hu) találhatóak, illetve a panziórecepcióján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái a recepción állnak rendelkezésre.

5.2.    A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

5.3.    Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja Szerződő félre.

5.4.    Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.villaharmonia.hu lapon kerülnek meghirdetésre.

 1. Fizetés módja, garancia

6.1.    A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a panzióból történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani. A Szolgáltató a telefonon, vagy e-mail-ben rendelt szobák esetében, a vendégek érkezéskori teljes előrefizetését írja elő. A panzió jogosult érkezéskor a szobaár 50%-át előre elkérni.

Az egyéjszakás tartozkodás díját a Szolgáltató jogosult a bejelentkezéskor a Vendégtől elkérni.

6.2.    A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként.

a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártya alapján a vendég bankszámláján zárolásra kerül,
b) a Szolgálható igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére.

6.3.    A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy
EURO-ban. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank
Vendég érkezési napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán történik.
A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, üdülési csekk, Széchenyi pihenőkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

7.1.    Az egyéni Vendég a szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in). Az utazás napján délelőtt 10:00 óráig (Check out) veheti igénybe. A csoport, illetve konferenciavendégek részére a Check out időpontja szintén az utazás napján délelőtt 10.00 óra. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak.

 1. Háziállatok

8.1. A Szolgáltató egészségügyi okok miatt háziállatot nem fogad.

 1. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

9.1.    A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 1. a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
 2. b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít;
 3. c) a Vendég fertőző betegségben szenved;
 4. d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

9.2.    Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 1. Elhelyezési garancia

10.1.    Amennyiben a Szolgáltató panziója a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

10.2.    A Szolgáltató köteles,

 1. a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig- egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani azzal, hogy a helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli;
 2. b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére;
 3. c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

10.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 1. A vendég betegsége, halála

11.1.    Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

11.2.    A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 1. A Szerződő fél jogai

12.1.    A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt szobának és a hozzá tartozó szolgáltatások igénybe vételére. A vendég a panzió egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával. Egyéb szolgáltatások igénybe vételére is jogosult, a külön díjjegyzékben feltüntetett árak megfizetésekor.

12.2.    A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.

 1. A Szerződő fél kötelezettségei

13.1.    A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb a panzióbólból való távozáskor (Check out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.

13.2.    A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató panziójában.

13.3.    A Vendég a panzióba gyúlékony eszközt nem vihet be és a belső helyiségekben nem dohányozhat.

 1. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 1. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

 1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

16.1.  A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a panzión belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelős azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved.

16.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek abból erednek, hogy a vendég a panzió házirendjében előírt magatartási szabályokat megszegte. ASzolgáltató a Házirendjét a Vendégek számára jól látható helyen elhelyezi, és az abban foglaltakra a szállodai elhelyezés megrendelésekor külön felhívja a figyelmet.

16.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a panzióban, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

16.4. A bekövetkezett kárt a Vendég köteles azonnal a Szolgáltatónak bejelenteni és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

 1. Zálogjog

A Szolgáltatót az általa nyújtott szolgáltatásokból eredő követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a Szállodába magával vitt. A Szolgáltató zálogjoga alapján jogosult a Vendég ingóságainak elszállítását megakadályozni mindaddig, amíg a Vendég a szolgáltatás ellenértékét ki nem egyenlíti.

 1. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Házirendet a Szolgáltató a Vendégek számára jól látható helyen, valamint elektronikus honlapján hozzáférhetővé teszi. Szerződő Fél (Vendég, illetve Közvetítő) a szolgáltatás megrendelésének elfogadásával (visszaigazolásával) az Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi.

 1. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Visegrád, 2019. szeptember 1.

Villa Harmónia Kft.